Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Franciszkanki
Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, pragniemy jak św. Franciszek, kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego świętą wolę. Poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie; dążymy do kształtowania, w duchu mniejszości franciszkańskiej, naszych relacji z ludźmi i z całym stworzeniem, jako narzędzia pokoju i pojednania.
Misjonarki
Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Żyjemy naszą misją we wspólnocie, wypełniamy ją przez modlitwę i świadectwo życia, a także przez podejmowanie konkretnych zaangażowań ewangelizacyjnych. Pragniemy iść do wszystkich, zwłaszcza do najbardziej potrzebujących naszych sióstr i braci, by zanieść im wiarę, miłość i nadzieję w Chrystusie. Powierzamy się mocy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do misji i czyni ją owocną.
Maryja
Zasłuchana w Słowo i całkowicie oddana realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej „Fiat” zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się kontemplacji, zawierzenia Bogu i radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego powołania.
Eucharystia
Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i troski naszych sióstr i braci, wraz z Jezusem wydajemy nasze życie Bogu – za życie świata. Codzienna adoracja eucharystyczna przeżywana w postawie uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa, dynamizuje i wzmacnia nasz zapał misyjny.
Ofiara
Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata. Tak jak tego pragnęła Matka Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej, jesteśmy wezwane, by jednoczyć się z Jezusem w Jego misterium Paschalnym, przez modlitwę, rozważanie Męki Pańskiej, a przede wszystkim przez przyjęcie i miłość krzyża. Widzimy głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach Kościoła i świata. Poprzez profesję ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddajemy całe nasze życie Bogu, zobowiązując się do życia i misji w naszej rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi.

14.05.2020 r

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego  na realizację zadania:

?Termomodernizacja budynku Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi ul. Żdanowska 12, 22 ? 400 Zamość?
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 Zamawiający:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fmm.opoka.org.pl lub przesłane na każde żądanie oferentów.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2021

Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wadium ? NIE PRZEWIDUJE,
  • Kryterium wyboru oferty ? cena i gwarancja.
  • miejsce i termin składania ofert: ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa, 28.05.2020 do godz. 10:00
  • termin związania ofertą ? 30 dni.
  • informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej - TAK
  • informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemuzakupów ? NIE PRZEWIDUJE
  • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - NIE PRZEWIDUJE

Dom Prowincjalny

ul. Racławicka 14

02-601 WARSZAWA

tel.: 22 845 30 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konto bankowe: 75 1240 1037 1111 0010 1699 8840 (Bank PEKAO SA, I Oddział w Warszawie)