Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Franciszkanki
Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, pragniemy jak św. Franciszek, kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego świętą wolę. Poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie; dążymy do kształtowania, w duchu mniejszości franciszkańskiej, naszych relacji z ludźmi i z całym stworzeniem, jako narzędzia pokoju i pojednania.
Misjonarki
Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Żyjemy naszą misją we wspólnocie, wypełniamy ją przez modlitwę i świadectwo życia, a także przez podejmowanie konkretnych zaangażowań ewangelizacyjnych. Pragniemy iść do wszystkich, zwłaszcza do najbardziej potrzebujących naszych sióstr i braci, by zanieść im wiarę, miłość i nadzieję w Chrystusie. Powierzamy się mocy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do misji i czyni ją owocną.
Maryja
Zasłuchana w Słowo i całkowicie oddana realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej „Fiat” zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się kontemplacji, zawierzenia Bogu i radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego powołania.
Eucharystia
Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i troski naszych sióstr i braci, wraz z Jezusem wydajemy nasze życie Bogu – za życie świata. Codzienna adoracja eucharystyczna przeżywana w postawie uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa, dynamizuje i wzmacnia nasz zapał misyjny.
Ofiara
Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata. Tak jak tego pragnęła Matka Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej, jesteśmy wezwane, by jednoczyć się z Jezusem w Jego misterium Paschalnym, przez modlitwę, rozważanie Męki Pańskiej, a przede wszystkim przez przyjęcie i miłość krzyża. Widzimy głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach Kościoła i świata. Poprzez profesję ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddajemy całe nasze życie Bogu, zobowiązując się do życia i misji w naszej rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi.

1.
Boże, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Uwielbiamy Cię w darze naszego charyzmatu
Franciszkanek Misjonarek Maryi
i prosimy o powołania dla Kościoła,
do naszego Zgromadzenia i naszej Prowincji.
Zapal ogniem Twej miłości serca młodych dziewcząt,
aby z odwagą odpowiedziały na Twoje wezwanie
i były gotowe iść na cały świat z Dobrą Nowiną,
że Jezus Chrystus jest Jedynym Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

2.
Przenajświętsza i błogosławiona Trójco,
napełnij swym błogosławieństwem wszystkich misjonarzy i misjonarki,
którzy -  jak niegdyś Apostołowie
posłani przez Chrystusa ? idą dziś na cały świat
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Świat wciąż spragniony jest Boga i Jego miłości.

Dlatego Boże Ojcze, prosimy Cię
wzbudź w sercach młodych ludzi zapał misyjny
i daj im moc, aby z odwagą głosili piękno Twojej miłości
wszystkim ludom i narodom.

Jezu, Zbawicielu, posłany przez ojca na ziemię,
umacniaj wszystkich powołanych,
aby żadna próba nie oderwała ich od Twej miłości.

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa,
napełnij serca powołanych darami i charyzmatami
potrzebnymi do wypełnienia powołania misyjnego.

Maryjo, zasłuchana w Słowo,
która uczysz miłości Chrystusa poprzez całkowite oddanie się Jemu,
wspomagaj nas na drodze powołania i misji. Amen

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

3.
Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali Twą prawdę i zostali zbawieni.
Prosimy Cię za wstawiennictwem bł. Marii od Męki Pańskiej,
poślij na żniwo Twoich robotników,
którzy będą głosić Twoje Słowo,
tak, jak głosili je Apostołowie z pełną potowością serca,
we wszystkich krajach i językach,
aby wszystkie ludy poznały Ciebie,
jedynego, prawdziwego Boga i Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

4.
Jezu Chryste, Ty pragniesz, aby owoce dzieła zbawienia,
którego dokonałeś w mocy Ducha Świętego, ukazując nam tajemnicę Ojca i Jego miłości,
stały się udziałem wszystkich ludów i narodów.
Prosimy Cię o świętość dla całego Kościoła i odnowiony entuzjazm dla misji.
Z wiarą i ufnością prosimy Cię także o powołania do naszego
Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi i do naszej Prowincji.
Zapal ogniem Twojej miłości serca młodych dziewcząt
i daj im swego Ducha, aby z odwagą odpowiedziały na łaskę powołania
i były gotowe nieść Twoje Imię aż po krańce ziemi.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

5.
Boże Ojcze, Stworzycielu świata,
który bardzo kochasz każdego człowieka
i pragniesz jego szczęścia,
dziękujemy Ci za Twą miłość objawioną nam
przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Wiemy, że bez poznania Chrystusa
nikt nie może być w pełni szczęśliwy.
Dlatego polecamy Ci całe dzieło misyjne Kościoła,
prosząc o nowe i święte powołania misyjne.
Dziękujemy Ci szczególnie za charyzmat misyjny
oraz obecność i posługę na wszystkich kontynentach
sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
i prosimy o nowe i święte powołania do naszego Zgromadzenia.
Zapal ogniem Twej miłości serca młodych dziewcząt,
aby z odwagą odpowiedziały na Twoje wezwanie
i były gotowe iść na cały świat z Dobrą Nowiną,
że Jezus Chrystus jest Jedynym Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ MISYJNYCH

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie
poznali Twą prawdę i zostali zbawieni.
Prosimy Cię, za wstawiennictwem bł. Marii od Męki Pańskiej
poślij na żniwo Twoje robotników,
którzy będą głosić twoje słowo,
tak jak głosili je Apostołowie
z pełną gotowością serca,
we wszystkich krajach i językach,
aby wszystkie ludy poznały Ciebie,
jedynego, prawdziwego Boga
i Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O NOWE POWOŁANIA

Duchu Święty, Duchu Miłości,

Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,

które ubogaciły Kościół Chrystusowy.

Prosimy Cię wejrzyj na Twój lud,

który szczególnie dziś potrzebuje

świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.

Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,

aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.

Duchu Święty, Duchu Życia,

to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.

Uczyń otwartymi serca i umysły

młodych dziewcząt i chłopców,

by usłyszeli Boży głos,

proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii

i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.

Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych i natchnij ich duchem misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem misjonarzy i misjonarki, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.

MODLITWA BENEDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

MODLITWY ŚW. JANA PAWŁA II O POWOŁANIA

(1)

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży,
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli ?tak? na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 2004

(2)

Dobry Ojcze,
w Twoim Synu Chrystusie
objawiasz nam swoją miłość,
przygarniasz nas jako swoje dzieci
i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli
rysy naszego prawdziwego oblicza.
Święty Ojcze,
Ty wzywasz nas, byśmy byli święci
jak Ty jesteś święty.
Nie dozwól nigdy, prosimy,
aby Twemu Kościołowi zabrakło
świętych kapłanów i apostołów,
którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty
będą otwierać drogę wiodącą
do spotkania z Tobą.
Miłosierny Ojcze,
ześlij zagubionej ludzkości
mężczyzn i kobiety,
którzy dając świadectwo życia przemienionego
na obraz Twojego Syna,
będą podążać radośnie
wraz z wszystkimi braćmi i siostrami
ku niebieskiej ojczyźnie.
Ojcze nasz,
głosem Twojego Ducha Świętego,
ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi,
wzywamy Cię żarliwie:
poślij swemu Kościołowi kapłanów,
którzy będą odważnymi świadkami
Twej nieskończonej dobroci. Amen!

Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 1999

Warunki przyjęcia:

 • Zaangażować się dobrowolnie.
 • Wykształcenie średnie (matura). Jeżeli kandydatka nie będzie miała średniego wyksztalcenia każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie.
 • Wiek minimum 18 lat; w wieku powyżej trzydziestu pięciu lat należy prosić o dyspensę przełożoną generalną.
 • Nie być związaną węzłem małżeńskim lub profesją w innym zgromadzeniu

 Kryteria przyjęcia są następujące:

 • Świadomość osobistego wezwania przez Chrystusa i pragnienie odpowiedzenia na nie;
 • Zdolność moralna i duchowa konieczna do zaangażowania się do życia zakonnego przeżywanego w Zgromadzeniu;
 • Dostateczne zdrowie i równowaga psychiczna.

Powołanie jest inicjatywą ze strony Boga, Jego spojrzeniem i pełnym miłości zaproszeniem do pójścia za Nim. To wielka łaska darmo dana, która wywołuje pełne wdzięczności zadziwienie: "Dlaczego ja?", "Gdzie mnie Bóg odnalazł i aż tak wyróżnił?" To jest tajemnica serca, którą czuje osoba powołana.  Każde powołanie musi być rozeznawane przez Kościół (Zgromadzenie) i o przyjęciu decydują przełożeni Zgromadzenia.

Plakat fmm

? Bóg powołuje każdą osobiście do naśladowania Chrystusa ? Drogi, Prawdy, Życia ?

Konstytucje FMM 1

Postulat

Wcześniejszy kontakt ze Zgromadzeniem (rekolekcje, doświadczenie życia w jednej ze wspólnot FMM), jest dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia postulatu, który pozwala dalej rozeznawać i lepiej poznać życie Franciszkanek Misjonarek Maryi. Trwa on od 6 miesięcy do 2 lat i jest dzieleniem życia wspólnoty i jej misji. Obejmuje wprowadzenie w życie modlitwy, życie wspólnotowe, w duchowość franciszkańską oraz w historię i misję Zgromadzenia.

 

Nowicjat

Nowicjat jest czasem poznawania charyzmatu Zgromadzenia FMM przekazanego nam od Boga przez bł. Marię od Męki Pańskiej. W ciągu tego dwuletniego intensywnego okresu formacji, siostry nowicjuszki poznają Konstytucje Zgromadzenia oraz drogę duchową Matki Założycielki, odkrywając jednocześnie w swej własnej historii życia, ziarna tego samego charyzmatu, którym żyła bł. Maria od Męki Pańskiej. Przez studium, modlitwę i refleksję pogłębiają swą osobistą relację z Bogiem, przygotowując się do złożenia pierwszej profesji na okres trzech lat.

Juniorat, okres profesji czasowej

Siostry juniorystki kontynuują formację zakonną w swych nowych wspólnotach, do których zostały posłane po zakończeniu nowicjatu. Ich misją może być zaangażowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wspólnoty. W ramach formacji uczestniczą w zjazdach junioratu, dbają o osobiste studium, na którym pogłębiają dokumenty Kościoła i Zgromadzenia, a przede wszystkim jest to czas, w którym dokonuje się ? w życiu i przez życie ? integracja wszystkich elementów charyzmatu FMM. W tym okresie przewidziana jest także formacja teologiczna i zawodowa sióstr juniorystek.

Profesja wieczysta

Profesja wieczysta wyraża całkowite oddanie się siostry ? w ślad za Chrystusem i za łaską Ducha Świętego ? Bogu Ojcu, na wzór Maryi i św. Franciszka. Jest definitywnym włączeniem profeski do Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. W momencie ślubów wieczystych siostra otrzymuje od Przełożonej Generalnej pierwsze posłanie misyjne. Udając się na swą nową placówkę ? w kraju czy za granicą ? uczestniczy w powszechnej misji Kościoła, ofiarując swe życia za Kościół i zbawienie świata.

Oparta na Bożej wierności, profesja zakonna, całkowita i definitywna, przeżywana jest w wierze, nadziei i miłości.

Konstytucje n. 50

Przez ubóstwo: stajemy się wolne jak pielgrzymi w poszukiwaniu Królestwa

Przez posłuszeństwo: pozostawiamy Bogu wolność kierowania naszym życiem

Przez czystość: jesteśmy wezwane do całkowitej i wyłącznej miłości Boga

powolanie

?"Pan  wzywa do życia z Nim i do pójścia za Nim w relacji specjalnej bliskości, na Jego bezpośrednią służbę. A jeśli daje nam do zrozumienia, że powołuje nas do poświęcenia się całkowicie Jego Królestwu, nie możemy się lękać! Poświęcenie się całkowite i na zawsze Bogu i służbie braciom jest piękne i jest wielką łaską.

Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym ?oto jestem?, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym ?dzisiaj?, które daje nam Bóg?

Niech Najświętsza Maryja Panna, młoda dziewczyna z peryferii, która usłyszała, przyjęła i żyła Słowem Boga, które stało się ciałem, zawsze nas strzeże i nam towarzyszy na naszej drodze.?

Z Orędzia Ojca świętego Franciszka na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2018 r.

 

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Tak modlił się św. Franciszek przed wizerunkiem Ukrzyżowanego w San Damiano i odkrył Miłość, która nie jest kochana?
Jeżeli Ty również pragniesz oddać swe życie Chrystusowi i zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na Jego wezwanie... Przyjdź i zobacz?

Spotkanie z siostrą, czas spędzony we wspólnocie oraz możliwość osobistej refleksji i modlitwy, mogą ci pomóc w rozeznaniu i odnalezieniu drogi, na którą Bóg Cię powołuje. Nie lękaj się! Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał (Ps 37, 5).

Być franciszkanką misjonarką Maryi to odkryć radość bezwarunkowego oddania się Bogu jak Maryja; to

 • rozpoznać ciche zaproszenie Pana i uchylić drzwi?
 • zasłuchać się w Słowo Życia i Jemu zawierzyć
 • uczyć się jak przyjmować i dawać z prostotą i radością
 • iść za Franciszkiem drogę pokoju i dobra, pokuty i nawrócenia
 • nie bać się szaleństwa krzyża, ryzyka i utraty życia
 • zawsze kochać, kontynuować i iść naprzód?

Jest to droga szczęścia? Jest piękna, choć nie zawsze łatwa! Może być również dla ciebie...!

Podkategorie